Kabinetsbeleid water

Gepubliceerd op 16 september 2020 om 14:15

Door Max Griebling

De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het herijkte Deltaprogramma 2021. Het Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak.

Meer dan voorheen moeten we in Nederland bij de ruimtelijke inrichting en keuze van ons landgebruik rekening gaan houden met droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s. Dit betekent bijvoorbeeld dat grote water vragende activiteiten, zoals het telen van bepaalde gewassen, bij voorkeur niet meer in droogtegevoelige gebieden moeten plaatsvinden. Ook moet er bij de locatiekeuze en de gebiedsinrichting van nieuwe woonwijken rekening gehouden worden met de klimaatverandering. Bij plannen en maatregelen voor bijvoorbeeld nieuwe en bestaande infrastructuur, natuur, landbouw en energie moet water onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking. Water stuurt in plaats van water volgt.

Tot zover de formele kant van het Rijksbeleid eind 2020. De principekoers voor ons land is ook van toepassing voor de Nederlandse tuin.  Alle tuinen tezamen vormen een belangrijk deel van ons leefgebied. De plaats van water kun je als vanouds als een bijkomende zaak blijven zien. Het is echter wel passend in de tijdgeest én het nationaal beleid om de omgang met water sturend te maken voor het tuinontwerp. Gelukkig kan de tuinontwerper hierbij van de nood een deugd maken door zich te laten inspireren tot nieuwe aantrekkelijke oplossingen die juist meerwaarde geven aan de tuinbeleving. Het besef dat je als tuinbezitter dan ook nog eens verantwoord bezig bent is een extra beloning in de vorm van een goed gevoel.

Water, maak er plaats voor!